Iværksætterselskab

Et iværksætterselskab minder om et almindeligt anpartsselskab. Den væsentligste forskel er at det kan stiftes med 1 krone i selskabskapital.

Selskabsformen er vedtaget af folketinget og kan stiftes nu, selvom Erhvervsstyrelsen stadig opretter det manuelt.

Skal kapitalen være større end DKK 1?

Et selskab kan ikke drives med et kapitalgrundlag på DKK 1. Der skal derfor indskydes en større egenkapital eller skaffes ekstern finansiering fra långivere, leverandører m.v. Selskabsloven kræver, at et iværksætterselskab til enhver tid skal have et forsvarligt kapitalberedskab.

Det kan være ansvarspådragrende at drive et selskab med et uforsvarligt kapitalberedskab.

Det vil være en konkret vurdering, hvor stor egenkapitalen skal være i forhold til selskabets drift, men f.eks. det forhold, at selskabet opererer inden for en særligt risikofyldt branche, eller det forhold, at selskabet påtager sig større forpligtelser, kan tale for, at der skal indskydes yderligere selskabskapital.

Selskabsloven kræver desuden, at der skal afholdes en generalforsamling inden seks måneder, hvis det konstateres, at et iværksætterselskab har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. På generalforsamlingen skal der redegøres for selskabets økonomiske stilling, og der skal fremlægges en plan for, hvordan selskabskapitalen kan reetableres.
Opbygning af egenkapital

Et iværksætterselskab skal opbygge en egenkapital på mindst DKK 50.000. Det skal ske ved at henlægge mindst 25% af det årlige overskud til en reserve under egenkapitalen kaldet ”Reserve for iværksætterselskaber

Hvis et iværksætterselskab, f.eks. i første regnskabsår, har underskud, skal der naturligvis ikke henlægges noget beløb.

Få CVR nummer i dag.

Bestil et selskab nu og få CVR nummer allerede i dag.

Udbytte

Et iværksætterselskab kan ikke udlodde udbytte til ejeren, før der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000.

Når kapitalen, dvs. selskabskapitalen (på minimum DKK 1) og reserven under egenkapitalen, udgør mindst DKK 50.000, kan iværksætterselskabet udlodde udbytte efter selskabslovens almindelige regler herom. Dvs., at iværksætterselskabets frie reserver kan udloddes til ejeren – enten som ordinært udbytte i forbindelse med godkendelsen af iværksætterselskabets årsrapport eller som ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret.

Lån i selskabet

Det er forbudt for et iværksætterselskab at yde lån til eller stille sikkerhed for ejeren eller nærtstående til ejeren, og lånet vil oven i købet i en række situationer blive beskattet hos ejeren. Hvis ejeren har behov for at få midler ud af iværksætterselskabet, skal dette således ske som udbytte eller løn.

Der er derimod intet til hinder for, at ejeren yder lån til eller stiller sikkerhed for iværksætterselskabet.

Generalforsamlingen

Der skal afholdes mindst én årlig generalforsamling, nemlig den ordinære generalforsamling, hvor iværksætterselskabets årsrapport skal godkendes. Herudover kan der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af regnskabsåret, hvis der er behov herfor.
Generalforsamlingen – både den ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamlinger – kan afholdes enten som en egentlig fysisk generalforsamling eller pr. telefon, via mail eller på anden passende måde.
Der skal ansættes en direktion Direktionen består af en eller flere direktører, der varetager den daglige ledelse af iværksætterselskabet.

Skal selskabet have en bestyrelse?

Der er ikke krav om, at et iværksætterselskab skal have en bestyrelse.

En bestyrelse kan imidlertid bidrage til selskabets udvikling på mange områder.

Bestyrelsen er f.eks. sparringspartner for direktionen, ligesom bestyrelsen eksternt kan fungere som ambassadør for selskabet.

En bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af et eller flere medlemmer (normalt mindst tre), der varetager den overordnede og strategiske ledelse af iværksætterselskabet. Direktionen kan også være medlem af bestyrelsen