Skip to main content

Hvordan anmeldes rekonstruktion?

En begæring om rekonstruktion skal altid efter den nye vejledning pr. 23/5-11:

 • Være skriftlig,
 • indeholde navn og adresse på skyldneren,
 • indeholde forslag til, hvem der skal være rekonstruktør samt tillidsmand,
 • vedlægges erklæringer indeholdende originale underskrifter fra de, der foreslås som rekonstruktør hhv. tillidsmand om, at de pågældende er villige hertil samt opfylder habilitetsbetingelserne i konkurslovens § 238,
 • vedlægges 750 kr. i retsafgift, medmindre beløbet overføres til skifterettens konto. Hvis beløbet overføres, bedes man skrive det i begæringen,
 • hvis begæringen indsendes pr. e-mail eller telefax, skal den som andre retsdokumenter for at være gyldig, straks følges op af det originale dokument med originale underskrifter, og
 • for selskaber: Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke må være mere end tre måneder gammel, så skifteretten på den måde kan påse, hvem der udgør selskabets ledelse.

Opfylder en begæring ikke disse betingelser, kan det resultere i, at skifteretten afviser den. I visse tilfælde kan skifteretten dog meddele en kort frist til at rette manglerne.

En begæring om rekonstruktion har forrang frem for en konkursbegæring. Dette viser sig bl.a. ved, at begæringen om rekonstruktion behandles først. Hvis rekonstruktionsbehandling indledes, udsættes konkursbegæringen efter konkurslovens § 24, indtil rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Oplysninger til start af rekonstruktion

Liste over minimumsoplysninger vi skal bruge:

 • Kontaktoplysninger på relevante/involverede personer, (for selskaber tillige max. 3 mdr gammel fuldstændig tegningsudskrift fra E&S)
 • Seneste offentliggjorte regnskab
 • Antal medarbejdere og månedlig lønudgift (ca.)
 • Kort beskrivelse om virksomhedens forventninger til fremtiden (hvis der ikke gøres noget)
 • Kort beskrivelse af, hvad der kunne bedre situationen (hvis der var ro og økonomi til det)
 • Liste over væsentlige aktiver (så aktuel som det er muligt)
 • Liste over væsentlige passiver (så aktuel som det er muligt)
 • Liste over pantsætning/friværdi (så aktuel som det er muligt)
 • Liste over hvilke kreditorer, der har sikkerhed for tilgodehavende (pant, kaution etc.)
 • 750 DKK til retsafgift

Supplerende oplysninger der ønskes (hvis det er relevant):

Øvrige informationer, der kan skabe et hurtigt overblik over virksomheden (www hjemmeside, forretningsplan, budgetter, præsentationsmateriale, samhandelsaftaler, væsentlige kontrakter, beskrivelse af, hvad der har været gjort for at rette op på virksomheden, andre relevante oplysninger

Skyldneren skal være insolvent = Insufficiens (Utilstrækkelige aktiver) OG Illikviditet (Manglende kontanter til at betale i takt med krav forfalder).

Såfremt begæringen om rekonstruktion er indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks ved modtagelsen rekonstruktionsbehandling. Det samme gælder, når begæringen kommer fra en kreditor, og der er samtykke fra skyldneren. Hvis der ikke er samtykke fra skyldneren, indkalder skifteretten skyldneren til et retsmøde, hvor begæringen behandles.

businesslawyers-silhouettes

Hvis rekonstruktionsbegæringen er mod en fysisk person, og personen ikke samtykker i kreditors begæring, anses begæringen for at være en begæring om konkurs, som så straks behandles.

Indledning af rekonstruktionsbehandling uden skyldners samtykke er betinget af sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens arbejde. Denne sikkerhedsstillelse vil normalt blive fastsat til 30.000 kr. Inden en rekonstruktionsbehandling kan indledes, skal der også stilles sikkerhed for omkostningerne ved en eventuelt efterfølgende konkursbehandling. Denne sikkerhed vil som udgangspunkt blive fastsat til yderligere 30.000 kr. Hæftelsen vil være begrænset til dette beløb.

Rekonstruktionsbehandlingens indledning offentliggøres i Statstidende og meddeles kendte kreditorer.

Warning: Undefined array key 0 in /customers/8/a/f/businesslawyers.dk/httpd.www/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394