Skip to main content

Oversigt over et typisk rekonstruktionsforløb

 1. Anmodning fra fordringshaver eller insolvent skyldner med forslag til hvem, der skal være rekonstruktør.
 2. Indledning af rekonstruktion sker senest efter 1 uge (Den foreslåede rekonstruktør udpeges formelt af retten)
 3. Kreditormøde seneste efter 4 uger (Rapport med status og forventninger til fremtiden)
 4. Løbende orientering seneste 2 måneder efter mødet.
 5. Vedtagelse af plan senest efter 6 måneder (+ evt. 2 x 2 måneder) Alternativet er konkurs (ved forkastelse af planen)
 6. Skifterettens rolle er meget beskeden (tilser kun at loven er overholdt)
 7. Rekonstruktionsforslag med check forbusinesslawyers-silhouettes2
  1. Skyldernes stilling
  2. Evt. retsforfølgning
  3. Udskillelse af pant (evt. fastfrysning)
  4. Modregning (også i uforfaldne fordringer)
  5. Omstødelse (omstødelige fordringer kan handles)
  6. Gensidige bebyrdene aftaler (Mulighed for genindtrædelse uanset misligholdelse, hvis der ikke er disponeret til anden side)
 8. Stadfæstelse af rekonstruktionsforslag. Retten skal stadfæste resultatet af afstemningen blandt kreditorerne. Forslaget vedtages, hvis halvdelen af de fremmødte (ikke-nærtstående) ikke stemmer imod.
 9. Gennemførsel af forslaget, hvis aftalen ikke misligholdes.

Når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, kan begæringen herom ikke tilbagekaldes. Rekonstruktøren skal inden én uge efter sin beskikkelse sende meddelelse herom til kreditorerne og andre, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, samt til skifteretten.

Rekonstruktøren skal inden tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning sende en redegørelse til kreditorerne om alle væsentlige forhold med oplysning om, hvornår et rekonstruktionsforslag forventes sendt til kreditorerne. Ligeledes skal rekonstruktøren orientere kreditorerne og skifteretten, såfremt forudsætningerne for planen ændrer sig væsentligt.

Skifteretten skal ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen beskikke en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten bestemmer, hvem der skal beskikkes, og er ikke bundet af de forslag, som er anført i begæringen.

Samtidig fastsætter skifteretten tidspunktet for et møde med kreditorerne (planmødet). Dette planmøde skal holdes inden fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Endelig indrykker skifteretten en bekendtgørelse i Statstidende, hvori kreditorerne indkaldes.

Senest en uge før mødet med kreditorerne skal rekonstruktøren sende sit forslag til en rekonstruktionsplan til skifteretten og kendte kreditorer. Dette forslag skal indeholde:

 • En begrundet redegørelse for hvilken type forslag til rekonstruktion der agtes fremsat, og en vurdering af, om der er væsentlige forhold, som kan hindre en gennemførelse af denne rekonstruktion,
 • så vidt muligt oplysning om skyldnerens regnskabsmæssige balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen,
 • oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport, og
 • en redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.

Forslaget til rekonstruktionsplan skal være accepteret af skyldneren. Foreligger forslaget til rekonstruktionsplan ikke senest på planmødet, eller opfylder forslaget ikke de ovennævnte krav, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvorefter skyldner tages under konkursbehandling.

På retsmødet drøftes forslaget til rekonstruktionsplan, som kan ændres, hvis et flertal af kreditorerne stemmer for en ændring. Ændringen kræver, at dette flertal af kreditorerne udgør mindst 25 %af det samlede kendte stemmeberettigede beløb. Forslaget er vedtaget, medmindre flertallet er imod, og dette flertal udgør mindst 25 % af det samlede kendte stemmeberettigede beløb.

Vedtages der ikke en rekonstruktionsplan på mødet, ophører rekonstruktionsbehandlingen, hvorefter skyldner tages under konkursbehandling. Sker der væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan, indkaldes der igen til retsmøde i skifteretten, hvor der tages stilling til det videre forløb.

Senest seks måneder efter retsmødet med kreditorerne om rekonstruktions-planen, skal der holdes et afstemningsmøde i skifteretten. Fremkommer rekonstruktionsforslaget og andet materiale først efter denne tid, bestemmer skifteretten, at skyldneren tages under konkursbehandling. Rekonstruktøren kan dog ved et møde i skifteretten, og i samråd med kreditorerne, anmode om udsættelse med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder.

Når skifteretten på afstemningsmødet har konstateret, at kreditorerne har vedtaget rekonstruktionsforslaget, skal skifteretten stadfæste dette, før det er gyldigt. Evt. indsigelser imod forslaget skal fremkomme senest på afstemningsmødet. Hvis kreditorerne ikke vedtager forslaget, eller hvis skifteretten nægter at stadfæste dette, ophører rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling.

En rekonstruktionsbehandling varer typisk højst syv måneder og kan maksimalt vare ca. et år. Er skyldneren insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, indledes automatisk konkursbehandling.

Rekonstruktion tidsdiagram udsnit

Warning: Undefined array key 0 in /customers/8/a/f/businesslawyers.dk/httpd.www/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394