Skip to main content

FORRETNINGSBETINGELSER

Business Lawyers Networks forretningsbetingelser gælder for alle de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt. Ud over forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som vi tilstræber at opfylde, selvom vi ikke er et advokatselskab.

§ 1: Opgaven

Når vi modtager en ny opgave, udarbejdes som regel en beskrivelse af opgaven i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Beskrivelsen, der fremsendes skriftligt til klienten, indeholder informationer om opgavens karakter, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet samt – hvis muligt – et overslag over det estimerede honorar. I de tilfælde, hvor der ikke kan gives et egentlig prisoverslag, vil opgavebeskrivelsen indeholde en redegørelse for, hvorledes honoraret beregnes. I særlige tilfælde forbeholder vi os retten til at forlange opgavebeskrivelsen underskrevet af klienten, før arbejdet påbegyndes.

§ 2: Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Business Lawyers Network er underlagt lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror, og vi indhenter identitetsoplysninger fra alle klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Alle klienter skal oplyse navn, adresse, CVR nr. eller CPR nr., billedID m.v., når vi modtager opgaver til en værdi over 1000 Euro samt afgive alle øvrige oplysninger, der følger af den til en hver tid gældende lovgivning.

§ 3: Interessekonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler samt vores interne habilitetsprocedure sikrer vi, at der ikke foreligger nogen form for loyalitets– eller interessekonflikt ved opgaveaccept. Skulle der senere opstå en interessekonflikt, fratræder vi opgaven og henviser hurtigt klienten til en anden rådgiver.

 § 4: Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Business Lawyers Network er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra klienter, fortroligt. I det omfang det er muligt for Business Lawyers Network, krypteres e-mails, som fremsendes.

§ 5: Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige samtykke. Business Lawyers Network er alene ansvarlig for den rådgivning, der er ydet til klienten, og honoreret herfor.

§ 6: Honorar

Fastsættelsen af vores honorar sker altid på baggrund af en konkret vurdering, hvor følgende parametre indgår: Der henses til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, den opnåede værdi for klienten samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. Da det kan være vanskelig at fastsætte et fast honorar ved opgavens modtagelse, kan der gives et begrundet overslag. Et overslag vil dog altid være udtryk for et estimat, der ikke er bindende. Vurderes overslaget under opgavens forløb ikke at være tilstrækkeligt, kontaktes klienten med henblik på i fællesskab at tage stilling til, hvorvidt opgaven skal videreføres. Det er normal praksis at minimum halvdelen af den anslåede pris indbetales ved påbegyndelse af opgaven. Timepriserne varierer fra DKK 600 – DKK 2.250 afhængig af opgavens art.

§ 7: Udlæg

Omkostninger til tekniske undersøgelser m.v. indgår ikke i vores honorar og skal derfor afregnes direkte overfor tredjemand. Andre positive udlæg, herunder f.eks. retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med udstedelse af attester m.v., transportomkostninger og eventuelle udgifter til oversættelser, afregnes deslige særskilt fra vores honorar. Udlæg skal som udgangspunkt indbetales til os forud for igangsætning af opgaven

 § 8: Fakturering

Vores klienter afregnes løbende hver måned. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven. I forbindelse med rekonstruktioner aftales betalingsbetingelser med klient, kreditorer og skifteret efter opgavens natur.

§ 9: Forudbetaling og depositum

Vi anmoder i de fleste opgaver vores klienter om at indbetale et depositum til sikkerhed for skyldigt honorar på vores særskilt konto i dansk pengeinstitut med angivelse af j. nr. eller anden identifikation. Størrelsen af depositum skal ikke betragtes som udtryk for det forventede honorar.

§ 10: Insiderhandel

Samtlige medarbejdere i Business Lawyers Network er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber i lov om værdipapirhandel m.v.

§ 11: Immaterielle rettigheder

Vores klienter har ret til at bruge materiale, vi har udarbejdet i en konkret sag i overensstemmelse med den konkrete opgaves formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører Business Lawyers Network, medmindre andet er aftalt.

§ 12: Opbevaring af sagsakter

Alle klientdata m.v. opbevares i vores arkiv i fem år efter sagens afslutning. Klientdata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløbet af de fem år. Originale sagsakter udleveres ved opgavens afslutning, medmindre andet aftales.

§ 13: Afslutning af opgaven

Business Lawyers Network har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os ret til at fratræde opgaven, hvis vi i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling. Ligeledes vil vi fratræde opgaven, såfremt en interessekonflikt måtte opstå. En eventuel fratræden vil ske i henhold til de advokatetiske regler, hvorfor vi altid vil sikre, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden rådgivning, men på en sådan måde at der er betryggende sikkerhed for vort honorar.

§ 14: Ansvar og ansvarsforsikring

Vi er ansvarlige for vores bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi har tegnet professionel ansvarsforsikring og garantiforsikring i et anerkendt forsikringsselskab: HDI-Gerling Forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 § 15: Klager

Eventuelle uenigheder vedrørende klientforholdet søges altid løst i mindelighed mellem klienten og Business Lawyers Network.

§ 16: Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem klient og Business Lawyers Network skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente domstol.

 

Med venlig hilsen

Business Lawyers Network ApS

Fruebjergvej 3, box 304,
DK-2100 København Ø
CVR: 33 50 66 35
Tlf: +45 50 47 97 00
info@businesslawyers.dk

Warning: Undefined array key 0 in /customers/8/a/f/businesslawyers.dk/httpd.www/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394